نچاری منا کاری با درون مایه عاشقانه با صدای ایوب مهرجویی و سلطان سلمان است . از ایوب مهرجویی خواننده خوش صدای بلوچ کارهای متفاوتی در هنر بلوچستان دیده‌ایم و باز هم خواهیم دید .