هانی کاری متفاوت و شنیدنی است از خواننده جوان و تازه کار بلوچ جناب آقای باسط اسماعیلی که شنیدن آن خالی از لطف نیست