کدی بیای نام کاری متفاوت از مولی حسن خواننده خوش صدای بلوچ است که تنظیم ان را جواد تابان به عهده داشته است و ترانه سرایی ان هم بر عهده شکیل وسیم و مستر آن هم حسین هفت از هنرمندان بومی استان است . از مولی حسن در بخش هنر بلوچستان میارجل کارهای بهتری نیز در آینده خواهیم داشت