عضو شورای اسلامی چابهار در یاداشتی برای میار جل نوشت: چابهار یک ساختار نوین مدیریت شهری می‌خواهد تا بتواند فضایی مناسب برای زندگی و گردشگری داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ عاصف دربین نوشت: امروزه هدف اصلی مدیریت شهری در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،ارتقای کیفیت زندگی، گسترش عدالت اجتماعی، تامین حقوق شهروندی، ایجاد محیط زیست مطلوب و سالم در شهرها، تاکید بر اصل شهروند مداری وانجام تکالیف شهروندی از سوی مردم ، تدوین الگوهای مناسب به منظور مشارکت مردم در اداره امور عمومی شهرها است.

لذا جهت تحقق این اهداف مهم ضرورت دارد تا اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری دقیقا تعریف وشفاف سازی گردد؛ شفافیت ،مسولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان ومراجع قانونی وظرفیت سازی، توانمندسازی و نهاد سازی مدیریت شهری از مهم‌ترین اصول مربوطه است.

بررسی انواع نظام های مدیریت شهری، روش‌های انتخاب شورای شهر و شهردار در کشورهای مختلف بیانگر تنوع مدل‌های مدیریت شهری در این کشورهاست؛ بطوریکه شیوه انتخاب شهردار عوامل دیگری چون مدل مدیریت شهری ،منشور شهری ،نوع نظام کلان و قوانین محلی ومنطقه ای مرتبط با حکومت های محلی اثر تعیین کننده ای در وضعیت حکومتهای محلیوقدرت نهادهای مدیریت شهری دارد.واصلی ترین نهاد عمومی غیردولتی که شورای اسلامی شهر بر آن تاثیر گذاشته و از طریق آن سعی در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری دارند شهرداری‌ها هستند.

طبق مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی نقش اصلی در مدیریت شهری در ایران به عهده شورای اسلامی شهر می باشد که اعضای آن توسط مردم انتخاب میشوند و تعیین کننده شهردار می باشند.بطوریکه طرحها و برنامه‌های شهرداری‌ها براساس قوانین و مقررات مدیریت شهری و درچارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر عملیاتی میگردد.

بنابر این شهرداری به عنوان قوه مجریه شهری وشورای اسلامی شهر به منزله پارلمان شهری ایفای نقش می کند و شورای اسلامی شهر دارای وظایف اساسی و اختیارات ویژه‌ای در حوزه مدیریت شهری برخوردار می باشد در این نوشتار که بصورت سلسله منتشر می گردد سعی میشود تا باتوجه به محدودیت های اعلا شده ساختار مناسب برای مدیریت شهری چهار تعریف تا اهداف توسعه شهری در این سرزمین طلایی محقق گردد.