سیستان ءُ بلوچستان ماں ایران ءِ ته ءَ چه وانگ ءَ پشتکپتگینانی اولی سرپ ءَ شمار بیت ، چکانے که ماں 6 دانکه 15 سالگی ءَ چه وانگ ءَ پد منتگ انت یا یلو اش کتگ گیشتر جنک انت ، اے بهر ءَ هبکهیں سرگوستے که کم تر گوشگ بوتگ ،گند ات ءُ اِشکن ات . رجانک : میرجان میر