دسک ءِ کلگ ءِ مردم ماں بنت ءِ آبریچ ءَ یک جاهے ءَ دور چه میتگ ءَ ائید جاه ءِ نام ءَ ساڑی بوت انت ءُ نماز اش برجم داشت . رجانک : میرجان میر