کربانی ءِ ائید ءِ نماز ماں اپشان ءَ مگس ءِ دربنداں گوں هدا دوستیں مردمانی بهر زیری ءَ برجم دارگ بوت ، رند چه نماز ءَ دودانی پد ءَ یک ءُ دگر اش امبازاں گپت ءُ گوں دلپهکی ءَ مراد بات اش گْوشت . رجانک : میرجان میر