زراباد ءِ آبند ءِ مردم ماں اِے شهر ءِ ائید جاه ءَ ساڑی بوت انت ءُ اِے روچ ءِ هاسیں ابابت چو که نماز اش ونت ءُ هدا ءِ دوستیں ابراهیم ءِ آدگار ءُ ربیدگ اش برجم داشت . رجانک : میرجان میر